پاسخ به پرسش ها و شبهه های وهابیت

  • پاسخ به پرسش ها و شبهه های وهابیت
پاسخ به پرسش ها و شبهه هاي وهابيت
مشخصات كتاب:
سرشناسه: شيخاني، علي باقر، ۱۳۴۱ -
عنوان و نام پديدآور: پاسخ به پرسش ها و شبهه هاي وهابيت/ علي باقر شيخاني، حسين اسحاقي.
مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهري: ۲۳۸ ص.
شابك: 978-964-514-186-6
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
يادداشت: كتابنامه: ص. [۲۰۲] - ۲۱۲؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع: شيعه -- دفاعيه ها و رديه ها
موضوع: وهابيه -- دفاعيه ها و رديه ها
شناسه افزوده: اسحاقي، حسين، ۱۳۴۱ -
شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي
رده بندي كنگره: 1390 2پ93ش/212/5 BP
رده بندي ديويي: ۲۹۷/۴۱۷
شماره كتابشناسي ملي: ۲۳۹۳۰۹۴
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: تاريخچه، خاستگاه و ديدگاه وهابيت؛ فصل دوم: شبهه هاي كلامي؛ فصل سوم: شبهه هاي عقيدتي؛ فصل چهارم: شبهه هاي تاريخي؛ فصل پنجم: شبهه هاي فقهي؛ پيوست اول: كتاب شناسي ردّ وهابيت؛ پيوست دوم: پايگاه هاي ضد وهابيت؛ كتاب نامه