رسانه ملی و فرهنگ ؛راهبردها،سیاست ها و محورهای برنامه سازی

  • رسانه ملی و فرهنگ ؛راهبردها،سیاست ها و محورهای برنامه سازی
رسانه ملي و فرهنگ ؛راهبردها،سياست ها و محورهاي برنامه سازي
مشخصات كتاب:
سرشناسه: شفيعي سروستاني، ابراهيم، ۱۳۴۳ -كد:1991
عنوان و نام پديدآور: رسانه ملي و فرهنگ، راهبردها، سياست ها و محورهاي برنامه سازي
ابراهيم شفيعي سروستاني، مجيد خبازي.
مشخصات نشر: قم: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي، 1393
مشخصات ظاهري: 128 ص.
ISBN: 978 – 964 – 514 – 333 – 4 40000 ريال؛.
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
يادداشت: كتابنامه: ص. ۱۱۵.
موضوع: رسانه هاي گروهي و فرهنگ – ايران
شناسه افزوده: خبازي، مجيد، ۱۳۵۱ -
شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي
رده بندي كنگره: 1393 7 ش 9 الف / 65 / 94 P
رده بندي ديويي: 230955 / 302
شماره كتاب شناسي ملي: ۳۴۶۹۲۱۹
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ فصل اول مفهوم و حوزه هاي فرهنگ؛ فصل دوم دلايل و زمينه هاي توجه به موضوع فرهنگ؛ فصل سوم آسيب شناسي فرهنگي از ديدگاه مقام معظم رهبري؛ فصل چهارم راهبردهاي رسانه ملي؛ فصل پنجم اصول و سياست ها؛ فصل ششم محورهاي موضوعي در حوزه فرهنگ؛ خلاصه و نتيجه؛ كتاب نامه؛ پيوست