کارمند صالح: ویژه روز کارمند

  • کارمند صالح: ویژه روز کارمند
كارمند صالح: ويژه روز كارمند
مشخصات كتاب:
بافكار، حسين، 1343 ـ
كارمند صالح / حسين بافكار؛ [براي] مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما. ـ قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، 1384.
129ص. (مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ 870)
8000 ريال : ISBN 964-8606-96-X
فهرست نويسي بر اساس اطلاعات فيپا.
كتابنامه: ص. 127 ـ 129؛ همچنين به صورت زيرنويس.
1. كارمندان ـ اخلاق حرفه اي. 2. اخلاق اسلامي. 3. اخلاق اجتماعي ـ جنبه هاي مذهبي ـ اسلام. الف. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما. ب. عنوان .
2ك2ب / 9 / 254PB65 / 297
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: كليات؛ فصل دوم: ويژگي هاي لازم براي گزينش كارمندان و كارگزاران؛ فصل سوم: وظايف كارمندان؛ فصل چهارم: آسيب هاي شغل كارمندي؛ فصل پنجم: راهكارهاي اصلاحي؛ فصل ششم: كارمند در ادب پارسي؛ فصل هفتم: همراه با برنامه سازان؛ كتاب نامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13609
Cost View
رایگان
ISBN
9648606960
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1