رهنما 33: (مهدویت و آسیب های فرارو)

  • رهنما 33: (مهدویت و آسیب های فرارو)
رهنما 33: (مهدويت و آسيب هاي فرارو)
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : مهدويت و آسيب هاي فرارو/ گردآورنده معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي.
مشخصات نشر : مشهد: انتشارات قدس رضوي، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري : ۲۴ ص.؛ ۱۱×۱۷ س م.
شابك : 978-600-6543-80-2
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : كتابنامه.
موضوع : محمدبن حسن (عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ق -
موضوع : مهدويت
موضوع : مهدويت-- انتظار
شناسه افزوده : موسسه انتشاراتي قدس رضوي. معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي
شناسه افزوده : موسسه انتشاراتي قدس رضوي
رده بندي كنگره : BP۲۲۴/م۸۷۶۶ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۶۲
شماره كتابشناسي ملي : ۲۸۶۸۳۲۰
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مهدويت و آسيب هاي فرارو؛ درآمد؛ براي مطالعۀ بيشتر