لغتنامه دهخدا جلد 22

  • لغتنامه دهخدا جلد 22
لغتنامه دهخدا
مشخصات كتاب:
سطح توصيف :پرونده
عنوان:ادبيات ـ لغت نامه دهخدا[سند]
منشا:سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
تاريخ /دوره ايجاد: ‫۱۳۴۱ ـ ۱۳۴۲.‬
مشخصات ظاهري: ‫۱۶۰ برگ.‬
دامنه و محتوا: ‫مكاتبات سازمان برنامه و بودجه درمورد كمك به سازمان لغت نامه دهخدا ، تامين اعتبار بابت تدوين و چاپ و انتشار شش مجله از لغت نامه دهخدا ، صورت حق تاليف مولفان.‬
توصيفگر:دانشگاه تهران
سازمان برنامه و بودجه
توصيفگر:اجتماع
ادبيات
قرارداد ها
حق التاليف
طرح هاي توسعه
اعتبارات
شماره دستيابي: ‫۲۲۰/۱۷۶۹۰
عناوين اصلي كتاب شامل:
حرف آ؛ حرف ا؛ حرف ب؛ حرف پ؛ حرف ت؛ حرف ث؛ حرف ج؛ حرف چ؛ حرف ح؛ حرف خ؛ حرف د؛ حرف ذ؛ حرف ر؛ حرف ز؛ حرف ژ؛ حرف س؛ حرف ش؛ حرف ص؛ حرف ض؛ حرف ط؛ حرف ظ؛ حرف ع؛ حرف غ؛ حرف ف؛ حرف ق؛ حرف ك؛ حرف گ؛ حرف ل؛ حرف م؛ حرف ن؛ حرف و؛ حرف ه؛ حرف ى
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
34
Digital number
2039
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
4