مبانی فقهی حکومت اسلامی جلد 8

  • مبانی فقهی حکومت اسلامی جلد 8
مبانى فقهى حكومت اسلامى
مشخصات كتاب:
سرشناسه : منتظري، حسينعلي، ۱۳۰۱ - ۱۳۸۸.
عنوان قراردادي : دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه. فارسي
عنوان و نام پديدآور : مباني فقهي حكومت اسلامي/ منتظري؛ ترجمه و تقرير محمود صلواتي.
مشخصات نشر : تهران: كيهان،۱۳۶۷-
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : انتشارات كيهان؛۶۶. معارف اسلامي؛۷.
شابك : ۱۲۰۰۰ريال(ج.۱) ؛ ۳۲۰۰ ريال( ج.۲،چاپ دوم) ؛ ۳۷۰۰ ريال ( ج.۴)
يادداشت : ج. ۲ (چاپ دوم: ۱۳۷۱).
يادداشت : ج.۴( چاپ اول: ۱۳۷۱).
يادداشت : جلد دوم و چهارم ترجمه ابوالفضل شكوري و توسط نشر تفكر منتشر شده است.
يادداشت : كتابنامه
مندرجات : ج.۱. دولت و حكومت .-- ج. ۲. امامت و رهبري.-- ج. ۴ احكام و آداب زندانها و استخبارات.-
موضوع : ولايت فقيه
موضوع : اسلام و دولت
شناسه افزوده : صلواتي، محمود، ۱۳۳۲ -، مترجم
شناسه افزوده : شكوري، ابوالفضل، ۱۳۳۴ - ، مترجم
شناسه افزوده : سازمان انتشارات كيهان
رده بندي كنگره : BP۲۲۳/۸/م۷۸د۴۰۴۱ ۱۳۶۷
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۵
شماره كتابشناسي ملي : م ۶۸-۳۷۶

عناوين اصلي كتاب شامل:
جلد اوّل؛ جلد دوّم؛ جلد سوم؛ جلد چهارم؛ جلد پنجم؛ جلد ششم؛ جلد هفتم؛ جلد هشتم