در حریم حرم: سفرنامه حج سال 1374 شمسی

  • در حریم حرم: سفرنامه حج سال 1374 شمسی
در حريم حرم: سفرنامه حج سال ۱۳۷۴ شمسي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : محدثي، جواد، - ۱۳۳۲
عنوان و نام پديدآور : در حريم حرم: سفرنامه حج سال ۱۳۷۴ شمسي/ جواد محدثي
مشخصات نشر : [تهران]: نشر مشعر، ۱۳۷۵.
مشخصات ظاهري : ص ۱۸۰
شابك : بها:۳۲۰۰ريال
موضوع : حج -- خاطرات
موضوع : عربستان سعودي -- سير و سياحت -- قرن ۲۰
رده بندي كنگره : BP۱۸۸/۸ /م ۲۷د۴ ۱۳۷۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۵۷
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۶-۷۹۹۲
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ سفرنامه نويسى؛ مدينه، مرقد معشوق؛ مكّه، معبدِ عشق؛ عرفات و منا؛ دوباره مكّه ؛ فهرست اعلام
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
10531
Cost View
رایگان
Book Version
2