تولید ملی، کار و سرمایه از منظر آموزه های دینی

  • تولید ملی، کار و سرمایه از منظر آموزه های دینی
توليد، كار و سرمايه از منظر آموزه هاي ديني
مشخصات كتاب:
سرشناسه : سيدنژاد، سيدرضي ، ‫۱۳۶۲ -
عنوان و نام پديدآور : توليد ملي، كار و سرمايه از منظر آموزه هاي ديني/ نويسنده رضي سيدنژاد، صادق سيد نژاد.
مشخصات نشر : قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي، ‫۱۳۹۱.‬
مشخصات ظاهري : ‫۲۹۶ص.‬
شابك : ‫۵۰۰۰۰ ريال ‫‫‭978-964-514-246-7:
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : كتابنامه.
موضوع : خامنه اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، ‫۱۳۱۸ - ‬ -- ديدگاه درباره اقتصاد
موضوع : اسلام و اقتصاد
موضوع : كسب و كار -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
شناسه افزوده : سيدنژاد، سيدصادق ‫، ۱۳۴۰ -
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي استان قم
رده بندي كنگره : ‫‭‭‬‭BP۲۳۰/۲ ‫‭/س۸۶ت۹ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي : ‫‭‬‭۲۹۷/۴۸۳۳
شماره كتابشناسي ملي : ۲۸۲۷۶۶۸
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ مقدمه؛ فصل اول: كليات؛ فصل دوم: اهداف توليد ، كار و سرمايه؛ فصل سوم: بسترهاي توليد ، كار و سرمايه؛ فصل چهارم: راهكارهاي افزايش كار ، سرمايه گذاري و توليد؛ فصل پنجم: وظايف مردم، دولت و رسانه؛ كتاب نامه