انتخابات از منظر فقه و اخلاق محبوب

  • انتخابات از منظر فقه و اخلاق
انتخابات از منظر فقه و اخلاق
مشخصات كتاب:
انتخابات از منظر فقه و اخلاق
نسخه 4 ارديبهشت 1392
تيراژ: 1000 نسخه
گردآوري: گردآوري هيات علمي اداره پاسخ گويي به سوالات ديني؛ [به سفارش] آستان قدس رضوي، معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي.
مشخصات نشر : مشهد: آستان قدس رضوي، ۱۳۹۲.
ويراستار: سيد حميد حيدري ثاني
طراح جلد: آسمان گرافيك
نشاني: حرم مطهر امام رضا (ع)، صحن جمهوري اسلامي، ادارۀ پاسخ گويي به سؤالات ديني
تلفن: ۲۰۲۰ 3– ۰۵۱۱ دورنگار: ۲۲۴۰ ۶۰۲ – ۰۵۱۱
رايانامه: eppasokh@aqrazavi.org
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ درآمد؛ فصل اول: ضرورت انتخابات؛ فصل دوم: مشاركت گسترده؛ فصل سوم: وجوب شرعي رأي دادن و چرايي آن؛ فصل چهارم: وجوب تحقيق؛ فصل پنجم: انتخاب اصلح؛ فصل ششم: خصوصيات و ويژگي هاي نماينده؛ فصل هفتم: چگونگي تبليغات صحيح؛ فصل هشتم: ويژگي هاي مسئولان و مجريان انتخابات؛ فصل نهم: پاسخ به چند شبهه؛ كتابنامه