فصلنامه اشارات - شماره 25 ویژه نامه «آغاز چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی»

  • فصلنامه اشارات - شماره 25 ویژه نامه «آغاز چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی»
فصلنامه اشارات - شماره 25 ويژه نامه «آغاز چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي»
مشخصات كتاب:
فصلنامه اشارات ايام - شماره 25 - زمستان 1396 - 166 ش
ويژه نامه «آغاز چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي»
صاحب امتياز: اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه
مدير مسئول: دكتر محمدحسين ظريفيان يگانه
جانشين مدير مسئول: حامد حجتي
سردبير: عباس غلامي
عكس جلد: خانه طراحان انقلاب اسلامي ايران
با سپاس از: مريم سقلاطوني
با آثاري از: قيصر امين پور، سيد حسن حسيني، جواد محدثي، ناصر حامدي، ابوالفضل سليماني، سيد محمد جواد ميري، زهره نوربخش، علي محمد مؤدب، احمد شهدادي، جواد محمدزماني، ابراهيم قبله آرباطان و ...
بها: 60000 ريال
نشاني: قم، بلوار امين، اداره كل پژوهش هاي اسلامي ص پ: 3133-37185
تلفن: 32915511-025 نمابر: 32915510-025
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ يادداشت مدير مسئول؛ سخن سردبير؛ دهه فجر؛ در آينه اصول، سياست ها و راهبردهاي رسانه اي؛ گفتار مجري؛ متن ادبي؛ زيرنويس ها و پيام هاي كوتاه؛ محورها و موضوعات پيشنهادي؛ داستانك؛ متن برنامه اي؛ ترنم باران؛ پيشكسوتان شعر انقلاب؛ مؤلفه هاي ادبيات انقلاب اسلامي