تفسیر آیات دین و زندگی 2 (براساس تفسیر نور و نمونه)

  • تفسیر آیات دین و زندگی 2 (براساس تفسیر نور و نمونه)
تفسير آيات دين و زندگي 2 (براساس تفسير نور و نمونه)
مشخصات كتاب:
سرشناسه:متوسلي، علي محمد
عنوان قراردادي:تفسير نمونه .برگزيده
تفسير نور .برگزيده
عنوان و نام پديدآور:تفسير آيات دين و زندگي (براساس تفسير نور و نمونه)/ تهيه و تدوين علي محمدمتوسلي.
مشخصات نشر:تهران : مركز فرهنگي درسهائي از قرآن ، ۱۳۸۶-
مشخصات ظاهري:۲ج.
شابك:۱۳۰۰۰ ريال : 978-964-5652-55-3 ؛ ۸۰۰۰ ريال : 964-5652-55-3
وضعيت فهرست نويسي:برونسپاري (فاپا/ چاپ دوم)
يادداشت:چاپ اول: پاييز ۱۳۸۴.
يادداشت:چاپ دوم.
يادداشت:كتابنامه.
موضوع:تفاسير شيعه -- قرن ۱۴
موضوع:قرآن .برگزيده ها --ترجمه ها
موضوع:تعليمات ديني اسلامي -- راهنماي آموزشي (متوسطه)
شناسه افزوده:مكارم شيرازي، ناصر، ۱۳۰۵ - . تفسير نمونه. برگزيده
شناسه افزوده:قرائتي، محسن، ۱۳۲۴-.تفسير نور . برگزيده
شناسه افزوده:مركز فرهنگي درسهائي از قرآن
رده بندي كنگره:BP۷/۷/ت۷۸۵م۲ ۱۳۸۶
رده بندي ديويي:۲۹۷/۰۷۶
شماره كتابشناسي ملي:م ۸۴-۳۰۷۷۳
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدّمه ناشر؛ درس اول: جلوه هاي حكمت و تدبير؛ درس دوم: با كاروان هستي؛ درس سوم: سرمايه هاي رشد؛ درس چهارم: روزنه هاي خطا؛ درس پنجم: پنجره اي به روشنايي؛ درس ششم: آينده ي روشن؛ درس هفتم: منزلگاه بعد؛ درس هشتم: واقعه ي بزرگ؛ درس نهم: فرجام كار؛ درس دهم: اعتماد بر او؛ درس يازدهم: دوستي با حق؛ درس دوازدهم: فضيلت آراستگي؛ درس سيزدهم: زيبايي عفاف؛ درس چهاردهم: نظارت همگاني؛ درس پانزدهم: كار گوهر زندگي؛ درس شانزدهم: كار در نظام اقتصادي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13275
LCC
BP7/7/ت785م2 1386
DDC
297/076
National bibliography numbers
م 84-30773
Cost View
رایگان
ISBN
9789645652553
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
1