انس با قرآن و سیر مطالعاتی در دانش های قرآنی (عمومی - نیمه تخصصی - تخصصی) Popular

  • انس با قرآن و سیر مطالعاتی در دانش های قرآنی (عمومی - نیمه تخصصی - تخصصی)
انس با قرآن و سير مطالعاتي در دانش هاي قرآني (عمومي - نيمه تخصصي - تخصصي)
مشخصات كتاب:
سرشناسه:رضايي اصفهاني، محمدعلي، ۱۳۴۱ -
عنوان و نام پديدآور:انس با قرآن و سير مطالعاتي در دانش هاي قرآني (عمومي - نيمه تخصصي - تخصصي) [كتاب]/ نگارش محمدعلي رضايي اصفهاني؛ [براي] موسسه پژوهش هاي قرآني المهدي.
مشخصات نشر:قم: انتشارات پژوهش هاي تفسير و علوم قرآن، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهري:۷۴ ص.؛ ۹×۱۹/۵س م.
شابك:۱۲۰۰۰ ريال:978-964-2534-75-3
وضعيت فهرست نويسي:فيپا
يادداشت:كتابنامه: ص. ۷۳.
موضوع:قرآن-- بررسي و شناخت
موضوع:قرآن -- راهنماي آموزشي
شناسه افزوده:موسسه پژوهش هاي قرآني المهدي
رده بندي كنگره:BP۶۵/۳/ر۶۳الف۸ ۱۳۹۰
رده بندي ديويي:۲۹۷/۱۵
شماره كتابشناسي ملي:۲۵۲۹۱۰۲
ص :1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ اهداء؛ فهرست مطالب؛ درآمد؛ يادآوري ها؛ فصل اول: كليات؛ فصل دوم: سير مطالعات عمومي؛ فصل سوم: مطالعات نيمه تخصصي؛ فصل چهارم: مطالعات تخصصي؛ فصل پنجم: شيوه هاي اجرايي؛ منابع