آثار گناه در زندگی و راه جبران

  • آثار گناه در زندگی و راه جبران
آثار گناه در زندگي و راه جبران
مشخصات كتاب:
سرشناسه : صمدي يزدي علي اكبر، ۱۳۴۰-
عنوان و نام پديدآور : آثار گناه در زندگي و راه جبران علي اكبر صمدي
مشخصات نشر : قم : مسجد مقدس جمكران ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهري : ۳۳۱ ص.
شابك : ۱۲۰۰۰ ريال 96484854805
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه ص. ۳۲۷ - ۳۳۱.
موضوع : گناه (اسلام .
موضوع : توبه (اسلام .
موضوع : كفارات
شناسه افزوده : مسجد جمكران (قم
رده بندي كنگره : BP۲۲۵/۶/ص ۸آ۲ ۱۳۸۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۶۴
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۵-۱۰۹۹۵
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ پيشگفتار؛ بخش اول: آثار و تبعات منفي گناه و معصيت؛ بخش دوم: راهكارهاي جبران گناه و معصيت ؛ فهرست منابع و مآخذ؛ فهرست منشورات مسجد مقدّس جمكران
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
625
LCC
BP225/6 ‮ /ص 8آ2 1385
DDC
297/464
National bibliography numbers
م 85-10995
Cost View
رایگان
ISBN
9648485480
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
3