مزاری نامه

  • مزاری نامه
مزاري نامه
مشخصات كتاب:
سرشناسه:كتابخانه مجازي افغانستان ،1392
عنوان و نام پديدآور:مزاري نامه/ مرتضي بهبودي .
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳92.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: شخصيت
عناوين اصلي كتاب شامل:
شهيد مزاري و انديشه تفاهم و تغيير در افغانستان؛ هزاره هاي گمشده، با آمدن مزاري پيدا شدند؛ چرا از شهادت مزاري تجليل مي كنيم؛ مزاري قرباني آرمان هاي عدالت خواهي؛ عبدالعلي خان! دير مي شود؛ شهيد مزاري چه مي خواست؟؛ ما جان بفنا داديم تا زنده شما باشيد!؛ مؤلفه هاي جامعه مدني در انديشه شهيد مزاري؛ بايدها و نبايد هاي سالياد شهيد مزاري؛ گل سرخ؛ مبارزات رهبر شهيد در عرصه هاي سياسي و فرهنگي؛ سلام بر مزاري؛ قافله سالار عدالتخواهي؛ مزاري، نگاه جديد به مردم، فرهنگ و عدالت اجتماعي؛ باز خواني يك آرمان؛ شهيد مزاري؛ هويت و وحدت ملي؛ رهبر شهيد و توليد مفاهيم ارجمند در ادبيات سياسي؛ مزاري، پلوراليزم، مانيفست عدالت؛ اندوه بي پايان پدر؛ شهيد مزاري و طرح انساني كردن سياست؛ من و غم هجران تو؛ مزاري فرياد درد تاريخ يك ملت؛ دولت در انديشه سياسي شهيد مزاري؛ پيام كانون توسعه و تعاون افغانستان؛ ملت سازي در انديشه شهيد مزاري؛ تبلور صد ســال مــقــاومــت ـ به مناسبت سالگرد شهيد بابه مزاري
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
7165
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
2