برء الساعه

  • برء الساعه
برء الساعة
مشخصات كتاب:
شماره بازيابي : ۵-۳۹۷۷
امانت : امانت داده مي شود
شماره كتابشناسي ملي : ع ۳۹۷۷/۶
سرشناسه : رازي، محمدبن زكريا، ۲۵۱ - ق ۳۱۳
عنوان و نام پديدآور : برء الساعه[نسخه خطي]محمدزكرياي رازي
وضعيت استنساخ : [قرن ۱۲ق.]
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز نسخه: محمدبن زكريا المتطبب ترجمه برو الساعه. قال محمدبن زكريا الحمدلله كما هو اهله... اجمعين قال ابوبكر ... اما بعد فاني كنت عند الوزير ابي القاسم بن عبدالله فجري ... و سميته برو الساعه (برگ ۲۵۴ب) ...
انجام نسخه: و لاحول و لاقوه الا بالله العلي العظيم (برگ ۲۵۵ر)
: معرفي كتاب: نسخه ديگر از بروالساعه در فهرست مرعشي ج. ۲ ص. ۲۶۲ شماره ۶۶۷/۴ و سه نسخه در كتابخانه ملي فهرست انوار ج. ۳ ص. ۵۶ و ج. ۱۰ ص. ۲۸۱ و ۵۲۳ معرفي شده است با اين فرق كه نسخه ما به وزير ابوالقاسم بن عبدالله پيشكش شده و نسخه مرعشي به محمدبن ابي القاسم
مشخصات ظاهري : برگ: ۲۵۴ب - ۲۵۵ر، سطر متفاوت، اندازه سطور متفاوت، قطع ۲۴x۱۴/۵
يادداشت مشخصات ظاهري : نوع كاغذ: اصفهاني نخودي
خط: نستعليق
تزئينات جلد: جلد مقوا، رويه تيماج سبز تيره، به تازگي تجليد شده، آستر كاغذ نخودي
تزئينات متن: عنوانها و خط روي عنوان شنگرف است
مهرها و تملك و غيره: در برگ ۲۵۷ - ۲۵۹ بخشي از يك طب فارسي است: فصل ششم در ذكر بعضي نسخ (برگ ۲۵۷ب) ... فصل هشتم در يافتن نسخه ابوالبركات (برگ ۲۵۸ر)
فرسودگي، ناقص بودن صفحات: تمام دور صفحه ها را موريانه خورده است
توضيحات نسخه : نسخه بررسي شده .
منابع اثر، نمايه ها، چكيده ها : منابع ديده شده: فهرست مرعشي ج. ۲ ص. ۲۶۲ ش. ۶۶۷/۴. فهرست ملي ج. ۳ ص. ۵۶ و ج. ۱ ص. ۲۸۱ و ۵۲۳
صحافي شده با : : بيخ چيني/ارسطو.810993
موضوع : پزشكي اسلامي
شماره بازيابي : ۱۰۸۵-۴۴۷
عناوين اصلي كتاب شامل:
[مقدمه از دكتر احمد حكيم باشى خوانسارى]؛ باب اول در معالجه درد سر است ؛ باب دوم در علاج درد شقيقه است ؛ باب سوم در علاج صرع است ؛ باب چهارم در زكام و نزله است ؛ باب پنجم در درد چشم است ؛ باب ششم در علاج درد دندان ؛ باب هفتم در تدبير كندن دندان است بدون كلبتين باسانى ؛ باب هشتم در بدبوئى دهان است ؛ باب نهم در حناق و ذبحه است ؛ باب دهم در چسپيدن زلو است بحلق ؛ باب يازدهم در امراض گوش است ؛ باب دوازدهم در رعاف يعنى خون آمدن از بينى است ؛ باب سيزدهم در قولج ليلا ووسى ؛ باب چهاردهم در علاج زحير است ؛ باب پانزدهم در علاج اسهال معدى است كه آن را بعربى خلفه گويند؛ باب شانزدهم در خروج مقعده است ؛ باب هفدهم در علاج بواسير است ؛ باب هجدهم در علاج نواصير است ؛ باب نوزدهم در علاج عرق النساء و وجع و رك است ؛ باب بيستم در علاج جرب است ؛ باب بيست و يكم در خارش دست و پا و ساير اعضاء است ؛ باب بيست و دويم در علاج سوختگى آتش است ؛ باب بيست و سوم در علاج كسى است كه او را بچوب يا غير آن زده باشند يا اينكه از جائى افتاده باشد؛ باب بيست و چهارم در خستگى و تعبى كه از رياضت و و سوارى و پياده روى بهم رسد؛ باب بيست و پنجم در تدبير حفظ كردن موى از سفيد شدن است ؛ باب بيست و ششم در تدبير رفع و ستردن موى است بى نوره خاصه در بدنى كه بسيار نازك بود و بيم آن باشد كه از نوره زخم مى شود؛ باب بيست و هفتم در كند بغل و در كند عرق است ؛ باب بيست و هشتم در رفع لاغرى مفرط است ؛ باب بيست و نهم در بيان احتياط كردن از زهرها و علاج كلى آنها است ؛ باب سيم در علاج سمومات خاصه است ؛ لغات مشگله كتاب ؛ فهرست مندرجات كتاب برء الساعه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
9874
Cost View
رایگان
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
2